Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

Vedtægter Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Frivilligcenter Sydsjælland – Møn.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Frivilligcenter Sydsjælland – Møn har til formål at yde service inden for området frivilligt socialt arbejde i Vordingborg Kommune for det enkelte menneske, det uformelle netværk og den frivillige organisation.
Stk. 2. Formålet søges nået ved at give støtte til et frivilligcenters kerneområder:
Formidling af frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, start og drift af projekter, støtte til netværksdannelse, borgerinformation samt foreningsservice.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer kan optages frivillige sociale foreninger og grupper med hjemsted og/eller kontaktperson i Vordingborg Kommune eller Region Sjælland.
Stk. 2. Kontingent pr medlemsorganisation fastsættes årligt af generalforsamlingen.
Stk. 3. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte bestyrelse.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal. Indkaldelse sker skriftligt til medlemsorganisationerne med mindst 14 dages varsel samt ved offentligt opslag.
Stk. 3. Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.
Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
5. Forelæggelse af revideret regnskab.
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før).
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand i lige årstal.
9. Valg af næstformand i ulige årstal. Såfremt formand eller næstformand fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen den pågældende post indtil næste ordinære generalforsamling.
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige årstal vælges næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.
Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med kasserer og sekretær.
11. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
1. suppleant er den der vælges med flest stemmer.
2. suppleant er den der vælges med næst flest stemmer.
12.Valg af registreret revisor for 1 år.
13.Eventuelt.

Stk. 5. Det reviderede årsregnskab forefindes i foreningens sekretariat senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes regnskabet på foreningens hjemmeside.
Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Senest 5 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
Stk. 7. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog § 8, 10 og 11.
Stk. 8. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker det.
Stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5. Bestyrelse
Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. personale. Formandskabet sørger for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet og er ansvarlig for centrets daglige virke. Lønnet personale kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 6. Økonomi
Stk. 1. Regnskabs- og revisionsåret følger kalenderåret.

§ 7. Hæftelse og tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden. For foreningens forpligtelser hæfter
alene foreningens formue.

§ 8. Ændring af vedtægter
Stk.. 1. Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Ændringerne træder i kraft straks ved vedtagelsen

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget. Dagsordenen skal indeholde mindst punkterne 1, 2, 3 under § 4, stk. 4 samt det (de emner), som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 3. Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen. Stk. 4. Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

§ 10. Eksklusion
Stk. 1. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål. Beslutningen skal fremlægges til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§ 11. Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2. Den sidste generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.
Stk. 3. Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen i overensstemmelse med vedtægternes § 2.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 10-09-2013.