Vedtægter Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Frivilligcenter Sydsjælland – Møn.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Frivilligcenter Sydsjælland – Møn har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats og foreningsliv i Vordingborg, som har et socialt sigte. Frivilligcentret arbejder for udbredelsen af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Frivilligcentret vil arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.
Stk. 2. Formålet søges nået ved at give støtte til et frivilligcenters kerneområder: Formidling af frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, start og drift af projekter, støtte til netværksdannelse, borger information samt foreningsservice.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Det er foreningens ønske, at alle dele af civilsamfundet kan deltage i udviklingen af den frivillige sociale indsats i Vordingborg Kommune.
Som medlemmer kan optages foreninger, grupper, enkeltpersoner eller virksomheder, der støtter Frivilligcentrets formål. Medlemmet skal være bosiddende i Vordingborg Kommune eller have en kontaktperson bosiddende i Vordingborg Kommune.
Stk. 2. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 3. Medlemskontingent fastsættes årligt af generalforsamlingen.
Stk. 4. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte bestyrelse.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned. Indkaldelse sker skriftligt til medlemsorganisationerne med mindst 14 dages varsel samt ved offentligt opslag.
Stk. 3. Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.
Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før).
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand blandt den frivillige sociale indsats i lige årstal.
9. Valg af næstformand blandt den frivillige sociale indsats i ulige årstal.
Såfremt formand eller næstformand fratræder i en valgperiode, konstituerer
bestyrelsen den pågældende post indtil næste ordinære generalforsamling.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt den frivillige sociale indsats.
I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.
I ulige årstal vælges næstformand og 1 bestyrelsesmedlem. Efter valget konstituerer
bestyrelsen sig med kasserer og sekretær.

11. Valg af 2 suppleanter for 1 år blandt den frivillige sociale indsats.
1. suppleant er den der vælges med flest stemmer.
2. suppleant er den der vælges med næst flest stemmer.
12. Et bestyrelsesmedlem vælges uden for den frivillige sociale indsats for 1 år.

13. Valg af revisor for 1 år.
14. Eventuelt.

Stk. 5. Det reviderede årsregnskab forefindes i foreningens sekretariat senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes regnskabet på foreningens hjemmeside.
Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Senest 5 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
Stk. 7. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog §§ 8, 10 og 11.
Stk. 8. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker det.
Stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5. Bestyrelse
Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer blandt den frivillige sociale indsats og 1 bestyrelsesmedlem uden for den frivillige sociale indsats.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær.
Såfremt ingen uden for den frivillige sociale indsats bliver valgt, kan bestyrelsen udpege fuldgyldige medlemmer uden for den frivillige sociale indsats. De udpegede kan vælges pga. deres særlige kompetencer i forbindelser med opgaver, som frivilligcentret ønsker at løse, eller de kan repræsentere fagområder eller temaer, som frivilligcentret ønsker en særlig indsigt i. De udpegede kan ikke bestride posterne formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som offentliggøres på hjemmesiden.
Stk. 3. Bestyrelsen skal føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet og tage sig af de opgaver, der opstår mellem generalforsamlingerne, herunder arbejde stratetisk og medvirke til centrets udvikling.
Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at frivilligcentrets vedtægter overholdes.
Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. personale. Formandskabet er ansvarlig for centrets daglige virke.
Stk. 5. Bestyrelsens møder er åbne for frivilligcentrets medlemmer, og er efter aftale åbne for repræsentanter fra Vordingborg Kommune og andre brancher, sektorer og fagområder, disse deltager uden stemmeret.
Stk. 6. Til bestyrelsesposter kan der ikke vælges kommunalt udpegede repræsentanter for Vordingborg Kommune eller lønnet personale i Frivilligcentret.
Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og indkalde ressource personer og derudover udpege enkeltpersoner til specifikke opgaver.

§ 6. Økonomi
Stk. 1. Regnskabs- og revisionsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de tildelte økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idégrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under.
Stk. 3. Bestyrelsen godkender og underskriver årsregnskabet.
Stk. 4. Årsregnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
Stk. 5. Alle bilag gennemgås af bestyrelsens valgte kasserer.
Stk. 6. Organisationen kan ikke stifte gæld.

§ 7. Centerleder
Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets leder.
Centerlederen ansætter og afskediger yderligere personale.
Stk. 2. Centerlederen er ansvarlig for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet og er ansvarlig for centrets daglige drift.
Centerlederen fører løbende regnskab og ordner det praktiske vedrørende den daglige økonomi i samarbejde med formanden, kassereren og revisoren.
Centerlederen står til rådighed for revisoren ved dennes udarbejdelse af årsregnskabet.
Centerlederen har ansvaret for at vedligeholde centrets forsikringer, CVR-nummer og øvrige aftaler, der vedrører centrets drift.
Stk. 3. Centerlederen fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
 

 § 8 Hæftelse og tegningsregler
Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden.
Stk. 3. Valg af bankforbindelse bestemmes af bestyrelsen. Kortholdere er Formanden, Centerlederen og Centermedarbejderen. Formanden og Centerlederen kan i fællesskab oprette bankkonti.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for organisationens økonomiske forpligtigelser.

§ 9. Ændring af vedtægter
Stk. 1. Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Ændringerne træder i kraft straks ved vedtagelsen

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget. Dagsordenen skal indeholde mindst punkterne 1, 2, 3 under § 4, stk. 4 samt det (de emner), som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3. Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.
Stk. 4. Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

§ 11. Eksklusion
Stk. 1. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål. Beslutningen skal fremlægges til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§ 12. Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2. Den sidste generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.
Stk. 3. Ved foreningens opløsning forholdes med de eventuelt ikke anvendte midler efter de retningslinjer midlerne er givet under. Indbo, materialer og restmidler ingen kan gøre krav på, gives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelses beslutning.

Således vedtaget og trådt i kraft på generalforsamlingen den 28. marts 2019.

Her kan du se og printe de godkendte vedtægter 2019