Årsberetning 2021

Frivilligcentrets årsberetning for 2021

I efteråret 2020 tilkendegav Hanne, at hun ønskede at stoppe som formand og kasserer for Frivilligcentret, hvilket blev taget til efterretning. Niels Jørgen blev valgt til formand for 1 år til næste generalforsamling i 2022.
Steen var villig til at påtage sig kasserer jobbet og fortsætte som ansvarlig for hjemmesiden. Han blev valgt til begge dele.

Niels Jørgen og Eva har forsøgt at fremhæve og skabe interesse for Frivilligcentret ved passende og uformelle lejligheder overfor borgmester Mikael Smed og udvalgsformand Susan Thydal. Indtrykket er imidlertid, at den kommunale interesse for Frivilligcentret er meget lille. Kommunens administration løser de sociale opgaver tilfredsstillende, selvom man får et andet indtryk som bisidder, især borgere, der har behov for hjælp i Jobcentret. En Ritzau artikel om en undersøgelse af Jobcentrene i hele landet tyder på det samme.


De fleste af landets kommuner har ikke overblik over, om borgere må vente længe på at få behandlet sager om tildeling af kontanthjælp, førtidspension, handicaphjælp og lignende.
For selv om hver enkelt kommune sætter konkrete mål for, hvor lang tid det skal tage at behandle sådanne sager, så holder kommunerne ikke øje med, hvordan det går i praksis.

En af konsekvenserne er, at kommunalbestyrelserne ikke kan sætte ind med flere sagsbehandlere eller omprioritering de steder, hvor der er problemer.
Det betyder, dels at kommunalbestyrelserne ikke selv kan holde øje med, hvordan det går, og at der ikke bliver skredet ind, hvor det virkelig går skævt.

Men det betyder også, at Ankestyrelsen ikke kan inddrage det, når de fører tilsyn med kommunerne.

I undersøgelsen er alle Danmarks 98 kommuner blevet bedt om at oplyse, hvor lang tid de i gennemsnit bruger på sagsbehandling inden for 17 lovområder.

88 af kommunerne har svaret. Og ingen af dem har kunnet oplyse, hvad deres gennemsnitlige sagsbehandlingstid er.

Lokalerne i Bio Bernhard, Aktivitetshuset Adelgade 41, Præstø, kan vi stadig booke os ind på. I stueplan er der et tilgængeligt mødelokale, der kan rumme ca. 25 personer og i den ene side er der fast køkkenbord og skabe. Ved indgangen er der garderobe og 2 toiletter. Endvidere et opbevaringsrum. Lokaliteterne er egnede til Frivilligcentrets møder og behov m.v., også bisiddersamtaler. Lokalerne bookes gennem foreningsportalen, og der er ofte ledigt.

Lokalernes kontakt er Anker Rasmussen, men både Marie og jeg har nøgle til lokalerne.

Til bisiddersamtaler i Vordingborg er truffet aftale med Ældresagen, Kirketorvet 12, om brug af et lille kontorlokale, når der er plads, jeg har også nøgle hertil.

I Stege er der søgt flere muligheder for egnede lokaler, især til bisiddersamtaler, men det har ikke været muligt heller ikke i Foreningernes Hus, Lendemarke, idet alle lokaler her altid er optaget.

Kontorudstyr ønskes foreløbig bibeholdt i lokalet i Kulturarkaden i Vordingborg.

Som Frivilligcentrets promoveringsmedie vil vi benytte ”Kultunaut” generelt på https://www.kultunaut.dk, idet pressen refererer herfra. I øvrigt er bestyrelsesmedlemmerne opmærksom på at være lobbyister, hvor det er muligt for at fremme Frivillighedscentrets interesser, fx også ved at benytte Facebook.

Steen har forbedret hjemmesiden og den virker mere tiltrækkende på forsiden. Det er den nu blevet med en flot og tilgængelig forside med en kort revideret formålsparagraf, faner der giver adgang til den egentlige vedtægt, referater, bestyrelse, nyheder, alle patientforeninger er nu anført med formand/kontaktperson og kort beskrivelse af foreningens formål, endvidere links til andre relevante hjemmesider, så alle kan få gensidig glæde af et samarbejde.

Der skal intensiveres med opfølgning og info om gratis kursusmuligheder for frivillige på hjemmesiden. Eva og Steen vil sammen drøfte, hvordan det kan foretages.

Marie har afløst Hanne i Frivilligt Samråd, der nu kaldes Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati i Vordingborg Kommune.
Styregruppen består af 9 medlemmer.
4 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsens medlemmer, mens de 5 eksterne medlemmer er udpeget således:

  • 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de tre købstæder

  • 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de øvrige landområder

  • 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsrådet

  • 1 medlem udpeget af Ungeforum

  • 1 repræsentant fra det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Folkeoplysningsrådet.

Styregruppen har besluttet, at repræsentanten fra det frivillige område også for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023 udpeges af Frivilligcenter Sydsjælland og Møn, hvilket er sket. Marie Lenstrup er således medlem af Styregruppen, hvis opgaver er samarbejde mellem foreningerne i lokalområdet. Det er vigtigt, at vi også skal gøre vores indflydelse gældende der.

I midten af december meddelte afd. for Kultur, Fritid og Udvikling, at der skal være valg til Forenings- og Fritidsrådet d. 31. januar 2022 (det tidligere folkeoplysningsråd), hvor hver godkendt folkeoplysende forening i Vordingborg samt repræsentanter for de selvorganiserede initiativer, der i det seneste år har været berettigede til kommunalt tilskud eller lokaler efter folkeoplysningsloven, har stemmeret. Sidste frist for at blive indstillet som kandidat til valget er 17. januar 2022.

Medlemmerne af Forenings- og fritidsrådet bliver valgt for fire år, fra 2022 – 2025. Selve valgdagen er den 31. januar 2022 kl. 19 på Vordingborg rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Hanne Rossé var tidligere medlem af Folkeoplysningsrådet og meddelte Niels Jørgen, at hun gerne ville opstilles som kandidat til det nye Forenings- og Fritidsråd. Det kunne gøres af Vordingborg Handicap Idræt, der opfylder betingelserne som folkeoplysende idrætsforening og som også støttede et valg af Hanne. Frivilligcentrets bestyrelse støttede også et valg af Hanne, men hun blev ikke valgt. For handicaporganisationerne blev valgt Ivan Ingemansen, der var indstillet af DH.

Bestyrelsen i Frivilligcentret er ikke i tvivl om, at de udpegede og valgte medlemmer til både Styregruppen og Forenings- og fritidsrådet har:

• God indsigt i udfordringer og muligheder indenfor gruppen af foreninger, der har valgt medlemmet og god kontakt/aktiv deltagelse i paraplyorganisations virke.

Lyst til at arbejde med ”politiske” opgaver og være fortaler for foreningernes sag – både mundtligt og skriftligt og overfor mange målgrupper.

Kan både tale om konkrete eksempler fra foreningerne og arbejde overordnet med vilkår og indsatser, der vedrører grupper af foreninger eller hele foreningsområdet.

Interesseret i at samarbejde, finde konstruktive løsninger og arbejde med borgerinddragelse og demokratiudvikling.

Medlemmernes sammensætning bør afspejle befolkningens mangfoldighed mht. aldersgrupper, køn, geografisk spredning osv.

Foran nævnte kendetegn er beskrevet med den hensigt at forberede de nye rådsmedlemmer og give mulighed for en forventningsafstemning.

Projektet ”Telefonkaffe”, hvor telefonvenner ringer til hinanden og taler om dagligdags ting og om fælles interesser i den tid, det tager at drikke en kop kaffe, er fortsat med god tilslutning. I Telefonkaffe matches frivillige og mennesker, der gerne vil ringes op. På den måde afhjælpes fx ensomhed.

Fra Frivilligcentret i Aabenraa har vi modtaget en folder til Pr., ligesom vi selv sørger for omtale af projektet i Pressen m.m. bl.a. Facebook, hvor vi henviser til Hjemmesiden, og det har givet god tilslutning.

Der er sendt et infobrev til medlemsorganisationer og øvrige frivillige organisationer i Kommunen, ligesom projektet fremgår af hjemmesiden med henvisning til at søge yderligere oplysninger på www.telefonkaffe.dk. Niels Jørgen har også lagt info og folderen på Vordingborg Handicap Idrætsforenings Facebook side, hvor mange har skrevet positive kommentarer og opad visende tommelfinger.
Steen fungerer som tovholder.

Frivillig Fredag blev aflyst i 2021 p.g.a. Corona situationen. Frivillig Fredag foregår altid på den nationale frivillighedsdag, som er den sidste fredag i september måned.
§18-midlerne i forbindelse med Frivillig Fredag er blevet på kontoen hos Social- og Psykiatriudvalget.

Aflyste aktiviteter relateret til modtagne §18-midler kan overføres til næste år, hvor der så ikke vil blive ydet tilskud til samme aktivitet. Hvis aktiviteten ikke afholdes skal beløbet returneres.

Efter ansøgning fik Frivilligcentret tildelt 10.000 kr. fra § 18-midlerne til kursus for sociale frivillige til uddannelse i gensidig kontakt til ensomme borgere samt tilrettelæggelse af temamøde om erfaringsudveksling under/efter corona situationen. P.g.a. corona situationen er kurserne blevet udskudt, men vi vil forsøge at afholde kurset i september 2022, måske temaer efter ønsker fra de sociale foreninger.

Efter bestemmelsen i Vedtægten skal vi afholde generalforsamling i marts måned, og da er corona restriktionerne er blevet lempet vedr. forsamlinger, så det er sandsynligt at vi holder den fysisk i stedet for virtuelt. Det blev bestemt til tirsdag den 22-3-2022 kl. 1900 – 2100. Indkaldelsen, årsberetning og det reviderede regnskab udsendes umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 16-2 til medlemmerne og patientforeningerne, ligeledes tilmeldingsblanket, samt lægges på hjemmesiden.

På valg til bestyrelsen er uden for den frivillige sociale indsats Eva Bøtker og Steen Andersen samt suppleant Marie Lenstrup, alle for ét år.

Niels Jørgen er som formand på valg i lige år, ligeledes Jørgen Nymark som bestyrelsesmedlem.
Revisor Winnie Lindner Pedersen er på valg for ét år.

Alle overvejer at finde en afløser for Hanne som kasserer. Steen har løst opgaven, idet der ikke endnu er fundet en ny kasserer.

Steen begynder at udsende kontingentopkrævninger på 200,- kr. til betaling i februar gældende for 2022.

NJA / 23-2-2022