Indkaldelse: Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Frivilligcenter Sydsjælland-Møns GENERALFORSAMLING

i Ældre Sagens lokaler,

Kirketorvet 12 A, Vordingborg

tirsdag d. 22. marts 2022 kl 1900

Først vil Marie Lenstrup fortælle lidt om sin bog “Overlevelsesmanual for omsorgspårørende” og lidt om foreningen “Pårørende i Danmark”, samt lidt om Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati i Vordingborg Kommune.

Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse. >> Årsberetningen kan læses her <<

5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. (Det reviderede årsregnskab findes i foreningens sekretariat senest 2 uger før
generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen findes regnskabet på foreningens hjemmeside.)

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før og kan ses senest 5 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.)

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af formand blandt den frivillige sociale indsats er på valg i lige år. Niels
Jørgen blev valgt sidste år som formand for ét år og er i år på valg i 2 år.
Stiller sig til rådighed for genvalg.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt den frivillige sociale indsats er bestyrelsesmedlem Jørgen Nymark, der stiller sig til rådighed for genvalg.

10. Valg af suppleanter for 1 år blandt den frivillige sociale indsats er Marie
Lenstrup, der stiller sig til rådig for genvalg.

11. Valg af 1- 2 bestyrelsesmedlemmer udenfor den frivillige sociale indsats for 1
år er Eva Bøtker og Steen Andersen, der begge stiller sig til rådighed for genvalg.

12. Valg af revisor for 1 år. Winnie Lindner Pedersen stiller sig til rådighed for
genvalg.

13. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen serveres kaffe/te og kage.

Tilmelding til generalforsamlingen:

Hent en tilmeldingsblanket her: Tilmeldingsblanket, generalforsamling eller brug nedenstående blanket, for at tilmelde dig generalforsamlingen