Generalforsamling 2021

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

tirsdag d. 23. marts 2021 kl 19.00

Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.

Mødet afholdes virtuelt, derfor er vi nødt til at bede om tilmeldinger senest 4 timer før mødets start.

For at deltage i mødet kræves ingen anden software end en almindelige webbrowser.

Hop til tilmeldingsblanketten

Dagsorden:

Som indledning vil Marie Lenstrup fortælle om sin bog “Overlevelsesmanual for omsorgspårørende” og om foreningen “Pårørende i Danmark”.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3.Valg af stemmetællere.

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
(Det reviderede årsregnskab forefindes i foreningens sekretariat senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes regnskabet på foreningens hjemmeside.)

Download regnskabet for 2020 her

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før og kan ses senest 5 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.).

7. Fastsættelse af kontingent.

8.Valg af formand blandt den frivillige sociale indsats. Hanne Rossé Jensen blev valgt som formand sidste år for 2 år, men ønsker at udtræde af bestyrelsen og modtager ikke genvalg. Niels Jørgen, der fg. formand, modtager valg som formand for ét år.

Næstformand Niels Jørgen Abildgaard er på ordinær valg og modtager genvalg som næstformand, hvis han ikke vælges om formand.

9.Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt den frivillige sociale indsats er bestyrelsesmedlem Martin Grangaard på ordinær valg og modtager ikke genvalg.

Kirsten Nielsen har meddelt, at hun stiller sig til rådighed for valg til bestyrelsen.

10. Valg af suppleanter for 1 år blandt den frivillige sociale indsats. Marie stiller sig til rådig for genvalg.

11. Valg af 1- 2 bestyrelsesmedlemmer udenfor den frivillige sociale indsats for 1 år. Eva Bøtker og Steen Andersen stiller sig til rådighed for genvalg.

12. Valg af revisor for 1 år. Winnie Lindner Pedersen stiller sig til rådighed for genvalg.

13. Eventuelt.

Tilmeldingsblanket

Virtuel Generalforsamling,

Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

Tirsdag den 23. marts 2021, kl. 19.00

Bemærk: Alle medlemsorganisationer kan deltage i generalforsamlingen. Hver medlemsorganisation har jf. vedtægterne kun 1 stemmeberettiget, som skal være bosiddende i kommunen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Cirka kl. 18 vil alle tilmeldte modtage en email med link til arrangementet. Der skal ikke bruges andet software
end en ganske almindelig browser.
    Tilmeldingen skal være os i hænde senest kl. 15.00 den 23. marts 2021.
    Du kan også sende tilmeldingen på mail til: info@frivilligcentersydsjaellandogmoen.dk