Referat af generalforsamlingen 2022

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
i Ældre Sagens lokaler, Kirketorvet 12 A, Vordingborg
Tirsdag, den 22. marts 2022 kl. 1900 -2100

Formand Niels Jørgen Abildgaard bød velkommen og inden generalforsamlingens begyndelse fortalte Marie Lenstrup sin bog – Overlevelsesmanual for omsorgspårørende” og foreningen ”Pårørende i Danmark” samt om hendes nye bog ”300 gode råd til pårørende om plejehjem”, som hun har skrevet sammen med og offentlig gjort med Ældre Sagen på hvis hjemmeside den kan læses gratis.
Endvidere fortalte hun om Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati i Vordingborg Kommune.
På sidste møde i Styregruppen den 21/3-2022 besluttede man, at § 18-midler fremover ikke skal bruges til frivillige arrangementer uden for det sociale område, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne i Serviceloven. Det var der stor tilfredshed med blandt de tilstedeværende, og stor tak til Marie for hendes indsats for denne ændring.

Dagsorden i flg. vedtægten :

1. Valg af dirigent: – Steen Andersen der valgtes énstemmigt, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Som referent valgtes Niels Jørgen Abildgaard

3. Valg af stemmetællere blev undladt, da kun deltog 7 personer, hvoraf de 6 var stemmeberettigede medlemmer.

4. Bestyrelsens beretning for 2021 ved NJA:
I efteråret 2020 tilkendegav Hanne, at hun ønskede at stoppe som formand og kasserer for Frivilligcentret, hvilket blev taget til efterretning. Niels Jørgen blev valgt til formand for 1 år til næste generalforsamling i 2022.
Steen var villig til at påtage sig kasserer jobbet og fortsætte som ansvarlig for hjemmesiden. Han blev valgt til begge dele.

Niels Jørgen og Eva har forsøgt at fremhæve og skabe interesse for Frivilligcentret ved passende og uformelle lejligheder overfor borgmester Mikael Smed og udvalgsformand Susan Thydal. Indtrykket er imidlertid, at den kommunale interesse for Frivilligcentret fortsat er lille.

Lokalerne i Bio Bernhard, Aktivitetshuset Adelgade 41, Præstø, kan vi stadig booke os ind på. I stueplan er der et tilgængeligt mødelokale, der kan rumme ca. 25 personer og i den ene side er der fast køkkenbord og skabe. Ved indgangen er der garderobe og 2 toiletter. Endvidere et opbevaringsrum. Lokaliteterne er egnede til Frivilligcentrets møder og behov m.v., også bisiddersamtaler. Lokalerne bookes gennem foreningsportalen, og der er ofte ledigt.
Lokalernes kontakt er Anker Rasmussen, men både Marie og jeg har nøgle til lokalerne.

Til bisiddersamtaler i Vordingborg er truffet aftale med Ældresagen, Kirketorvet 12 A, om brug af et lille kontorlokale, når der er plads, har Niels Jørgen Abildgaard også nøgle hertil.

I Stege er der søgt flere muligheder for egnede lokaler, især til bisiddersamtaler, men det har ikke været muligt heller ikke i Foreningernes Hus, Lendemarke, idet alle lokaler her altid er optaget.

Kontorudstyr ønskes foreløbig bibeholdt i lokalet i Kulturarkaden i Vordingborg.

Som Frivilligcenterets promoveringsmedie vil vi benytte ”Kultunaut” generelt på https://www.kultunaut.dk, idet pressen refererer herfra. I øvrigt er bestyrelsesmedlemmerne opmærksom på at være lobbyister, hvor det er muligt for at fremme Frivillighedscentrets interesser, fx også ved at benytte Facebook.

Steen har forbedret hjemmesiden og den virker mere tiltrækkende på forsiden. Det er den nu blevet med en flot og tilgængelig forside med en kort revideret formålsparagraf, faner der giver adgang til den egentlige vedtægt, referater, bestyrelse, nyheder, alle patientforeninger er nu anført med formand/kontaktperson og kort beskrivelse af foreningens formål, endvidere links til andre relevante hjemmesider, så alle kan få gensidig glæde af et samarbejde.
Der skal intensiveres med opfølgning og info om gratis kursusmuligheder for frivillige på hjemmesiden. Eva og Steen vil sammen drøfte, hvordan det kan foretages.

Marie har afløst Hanne i Frivilligt Samråd, der nu kaldes Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati i Vordingborg Kommune.
Styregruppen består af 9 medlemmer.
4 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsens medlemmer, mens de 5 eksterne medlemmer er udpeget således:

1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de tre købstæder
1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de øvrige landområder
1 medlem udpeget af Folkeoplysningsrådet
1 medlem udpeget af Ungeforum
1 repræsentant fra det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Folkeoplysningsrådet.

Styregruppen har besluttet, at repræsentanten fra det frivillige område også for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023 udpeges af Frivilligcenter Sydsjælland og Møn, hvilket er sket. Marie Lenstrup er således medlem af Styregruppen, hvis opgaver er samarbejde mellem foreningerne i lokalområdet. Det er vigtigt, at vi også skal gøre vores indflydelse gældende der.

I midten af december meddelte afd. for Kultur, Fritid og Udvikling, at der
skal være valg til Forenings- og Fritidsrådet d. 31. januar 2022 (det tidligere
folkeoplysningsråd), hvor hver godkendt folkeoplysende forening i
Vordingborg samt repræsentanter for de selvorganiserede initiativer, der i
det seneste år har været berettigede til kommunalt tilskud eller lokaler efter
folkeoplysningsloven, har stemmeret. Sidste frist for at blive indstillet som
kandidat til valget er 17. januar 2022.
Medlemmerne af Forenings- og fritidsrådet bliver valgt for fire år, fra 2022-
2025. Selve valgdagen er den 31. januar 2022 kl. 19 på Vordingborg
rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Hanne Rossé var tidligere medlem af Folkeoplysningsrådet og meddelte
Niels Jørgen, at hun gerne ville opstilles som kandidat til det nye Forenings-
og Fritidsråd. Det kunne gøres af Vordingborg Handicap Idræt, der opfylder
betingelserne som folkeoplysende idrætsforening og som også støttede et
valg af Hanne. Frivilligcenterets bestyrelse støttede også et valg af Hanne,
men hun blev ikke valgt. For handicaporganisationerne blev valgt Ivan
Ingemansen, der var indstillet af DH.

Bestyrelsen i Frivilligcenteret er ikke i tvivl om, at de udpegede og valgte
medlemmer til både Styregruppen og Forenings- og fritidsrådet har:

• God indsigt i udfordringer og muligheder indenfor gruppen af foreninger,
der har valgt medlemmet og god kontakt/aktiv deltagelse i
paraplyorganisations virke.

• Lyst til at arbejde med ”politiske” opgaver og være fortaler for
foreningernes sag – både mundtligt og skriftligt og overfor mange
målgrupper.

• Kan både tale om konkrete eksempler fra foreningerne og arbejde
overordnet med vilkår og indsatser, der vedrører grupper af foreninger
eller hele foreningsområdet.

• Interesseret i at samarbejde, finde konstruktive løsninger og arbejde
med borgerinddragelse og demokratiudvikling.

• Medlemmernes sammensætning bør afspejle befolkningens
mangfoldighed mht. aldersgrupper, køn, geografisk spredning osv.

Foran nævnte kendetegn er beskrevet med den hensigt at forberede de nye rådsmedlemmer og give mulighed for en forventningsafstemning.

Projektet ”Telefonkaffe”, hvor telefonvenner ringer til hinanden og taler om dagligdags ting og om fælles interesser i den tid, det tager at drikke en kop kaffe, er fortsat med god tilslutning. I Telefonkaffe matches frivillige og mennesker, der gerne vil ringes op. På den måde afhjælpes fx ensomhed.

Fra Frivilligcenteret i Aabenraa har vi modtaget en folder til Pr., ligesom vi selv sørger for omtale af projektet i Pressen m.m. bl.a. Facebook, hvor vi henviser til Hjemmesiden, og det har givet god tilslutning.

Der er sendt et infobrev til medlemsorganisationer og øvrige frivillige organisationer i Kommunen, ligesom projektet fremgår af hjemmesiden med henvisning til at søge yderligere oplysninger på www.telefonkaffe.dk.

Niels Jørgen har også lagt info og folderen på Vordingborg Handicap Idrætsforenings Facebook side, hvor mange har skrevet positive kommentarer og opad visende tommelfinger.
Steen fungerer som tovholder.

Frivillig Fredag blev aflyst i 2021 p.g.a. Corona situationen. Frivillig Fredag foregår altid på den nationale frivillighedsdag, som er den sidste fredag i september måned. §18-midlerne i forbindelse med Frivillig Fredag er blevet på kontoen hos Social- og Psykiatriudvalget.

Aflyste aktiviteter relateret til modtagne §18-midler kan overføres til næste år, hvor der så ikke vil blive ydet tilskud til samme aktivitet. Hvis aktiviteten ikke afholdes skal beløbet returneres.

Efter ansøgning fik Frivilligcenteret tildelt 10.000 kr. fra § 18-midlerne til kursus for sociale frivillige til uddannelse i gensidig kontakt til ensomme borgere samt tilrettelæggelse af temamøde om erfaringsudveksling under/efter corona situationen.

P.g.a. corona situationen er kurserne blevet udskudt, men vi vil forsøge at afholde kurset i september 2022, måske temaer efter ønsker fra de sociale foreninger.

Efter bestemmelsen i Vedtægten skal vi afholde generalforsamling i marts måned, og da er corona restriktionerne er blevet lempet vedr. forsamlinger, så det er sandsynligt at vi holder den fysisk i stedet for virtuelt. Det blev bestemt til tirsdag den 22-3-2022 kl. 1900 – 2100. Indkaldelsen, årsberetning og det reviderede regnskab udsendes umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 16-2 til medlemmerne og patientforeningerne, ligeledes tilmeldingsblanket, samt lægges på hjemmesiden.

På valg til bestyrelsen er uden for den frivillige sociale indsats Eva Bøtker og Steen Andersen samt suppleant Marie Lenstrup, alle for ét år.

Niels Jørgen er som formand på valg i lige år, ligeledes Jørgen Nymark som bestyrelsesmedlem.
Revisor Winnie Lindner Pedersen er på valg for ét år.

Alle overvejer at finde en afløser for Hanne som kasserer. Steen har løst opgaven, idet der ikke endnu er fundet en ny kasserer.

Steen begynder at udsende kontingentopkrævninger på 200,- kr. til betaling i februar gældende for 2022.

Beretningen blev herefter godkendt.

5. Det reviderede regnskab var udsendt, revisor Winnie Lindners påtegning: Beholdninger og bilag er gennemgået og afstemt, og der er intet at bemærke.
Der var ingen bemærkninger, hvorefter regnskabet godkendtes enstemmigt.

6. Indkomne forslag – ingen .

7. Fastsættelse af kontingent, der fortsætter uændret med kr. 200,00

8. Valg af formand blandt den frivillige sociale indsats er på valg i lige år. Niels Jørgen Abildgaard valgtes sidste år for en etårig periode og er i år på valg i 2 år. Han blev enstemmigt genvalgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt den frivillige sociale indsats er bestyrelsesmedlem Jørgen Nymark, der blev genvalgt for 2 år.

10. Som suppleant for 1 år genvalgtes Marie Lenstrup.

11. Valg til bestyrelsen udenfor den sociale indsats for en 1-årig periode. Her genvalgtes Eva Bøtker og Steen Andersen (der er It-kyndig og har en fortid indenfor organisation).

12. Som revisor genvalgtes Winnie Lindner Pedersen for en 1-årig periode.

Herefter har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Niels Jørgen Abildgaard NJA(2022) Næstformand: Vakant. Bestyrelse: Jørgen Nymark JN (2022)-Kirsten Nielsen KN (2023)-Eva Bøtger EB (2022)- Steen Andersen SA (2022)- Suppleant: Marie Lenstrup ML (2022)- Revisor: Winnie Lindner Pedersen WLP(2022)

13. Eventuelt. Steen henviste til et brev han lige havde fået fra centerleder Tina Andersen Messaoudi, Herlev Frivilligcenter, om Omsorgs- & støttecafé for Ukrainere. Her opfordres til at blive flygtningeven, der matchet med en nytilkommet flygtning, som man skal hjælpe med praktiske opgaver som at finde vej til supermarkeder, legepladser eller hjælp til socialt samvær o. lign. Vi vil holde et snarligt bestyrelsesmøde, hvor vi vil drøfte sagen.

Ellers ingen bemærkninger under eventuelt.

Dirigenten takkede for god opførsel.

Herefter takkede formand Niels Jørgen Abildgaard dirigenten for en god styring af generalforsamlingen, og afsluttede mødet med et forhåbentligt på snarligt gensyn.

Ref. Niels Jørgen Abildgaard / 23-3-2022.